Colilert-18

Kategorija:

COLILERT PITANJA I ODGOVORI

Zašto je Colilert-18 tretiran gamma zračenjem?
Colilert-18 je tretiran gamma zračenjem niskog intenziteta u svrhu poboljšanja kvaliteta i sprečavanja moguće kontaminacije koliformnim bakterijama
Da li je Colilert-18 odobren od strane U.S. EPA?
Jeste, Colilert-18 je odobren od U.S. EPA- za kontrolu vode za piće i izvorskih voda.
Da li je Colilert 18 odobren za upotrebu Evropi i u zemljama EU ?
Colilert kao ISO standard 9308-2:2012 je odobren za upotrebu u zemljama Evrope i EU
Koje su mogućnosti detekcije Colilerta 18, Colilert-a i Colisure-a?
Testovi iz ove grupe detektuju 1 mikroorganizam ukupnih koliforma ili/i E. coli na 100 ml uzorka.
Koje su mogućnosti detekcije Colilerta 250?
Colilert 250 detektuje 1 mikroorganizam ukupnih koliforma ili E. coli na 250 ml uzorka.
Kakve boje i konzistencije treba da bude prašak Colilert?
Prašak treba da bude suv i slobodno tekući. Može se primetiti blago obojenje kada se Colilert doda u uzorak vode, ali to ni na koji način ne utiče na “čitljivost” testa. Svaka dilema u vezi boje ili valjanosti praška treba da bude upućena IDEXX tehničkoj podršci.
Da li Colilert-18 uzorci treba da se predgrevaju?
Da, za kvalitativne (“ima-nema” ,presence/absence (P/A)) uzorke, ali ne i za Quanti-Tray® ni za Quanti-Tray®/2000 uzorke. Za “ima-nema” probu, ako uzorak nije zagrejan na temperaturu 33-38°C, treba ga postaviti u vodeno kupatilo na temperature od 35°C tokom 20 minuta ili na 44.5°C (takođe u vodeno kupatilo) na 7 do 10 minuta. Ovo predgrevanje je deo – a ne dodatak 18 časovnog inkubacionog perioda.
Da li se Colilert-18 test može očitati i posle 18 časova?
Da. Ako se uzorak inokulisan Colilertom-18 uzorak neplanirano inkubira preko 18 časova, rezultat je stabilan još 4 dodatna časa (22 časova maksimum inkubacije). Rast heterotrofa je inhibiran tokom još ta četiri časa dodatne inkubacije. Nakon 22 časa, negativan test je validan, ali svaka pojava žute boje jednake ili intenzivnije nego na komparatoru , pokazuje da test nije validan te da ga treba verifikovati ili ponoviti.
Da li se uzorci Colilerta i Colilerta 250 mogu očitavati nakon 28 časova?
Da, ako su negativni. Ako je inokulisani Colilert uzorak nenamerno inkubiran preko 28 časova, nepojavljivanje žute je validan negativni rezultat; dok pojava žute boje nakon 28-časovne inkubacije nije validan rezultat, te se test mora ponoviti ili rezultat verifikovati.
Da li se uzorci Colilerta i Colilerta 250mogu očitavati pre nego što prođe 24 časa?
Da, ako su pozitivni. Inokulisani Colilert uzorak koji je pozitivan za koliforme i E. coli pre isticanja 24 časa je validan pozitivan test i za koliforme i za E. coli. Ako su uzorci pozitivni pre isticanja 24 časa samo za koliforme,pozitivan rezultat je validan samo za koliforme. Međutim, trebalo bi nastaviti sa inkubacijom uzorka (do 24 časa, ali ne duže 28 časova ukupnog vremena inkubacije) da bi se odredilo da li je prisutna i E. coli .
Zašto je test (Colilert i Colilert 250) ograničen na očitavanje između 24-časovne i 28-časovne inkubacije?
Sistem reagenasa je dizajniran da vrši supresiju nekolifomih ONPG ili MUG pozitivnih bakterija barem 28 časova. Ako inkubacija traje duže od 28 časova, moguće je da te bakterije nadvladaju sistem supresije Colilerta te da reaguju sa ONPG-om ili MUG-om. Kada inkubacija premaši 28 časova, samo su negativni rezultati validni. Pozitivni rezultati treba da budu potvrđeni.
Da li se uzorci Colisure mogu očitavati nakon isteka 48 časova?
Ako se uzorak inokulisan Colisure-om neplanirano inkubira više od 48 časova, nepojavljivanje crvene do magenta boje je validan negativan test; dok pojavljivanje crvena magenta boje nakon 48 časova pokazuje da test nije validan , te ga treba ponoviti ili potvrditi.
Da li se uzorci Colisure mogu očitavati pre isteka 24 časa?
Uzorak inokulisan Colisure-om koji je pozitivan na koliforme i E. coli pre isteka 24 časa je validan pozitivan test i na koliforme i na E. coli. Ako je uzorak pozitivan pre isteka 24 časa na samo koliforme, pozitivan test je validan na ukupne koliforme. Međutim uzorak treba nastaviti sa inkubacijom prema uputstvu, (min. 24 časa, maks. 48 časova) da bi se odredilo da li je E. coli prisutna.
Da li postoji komparator za Colilert ? Koja mu je namena i kako se koristi?
Postoji komparator za Colilert grupu testova. Colilert komparator je tečna referenca boje. Namena je da pomogne u razlikovanju minimalno pozitivnog od negativnog rezultata testa. Nakon 24 do 48 časova uporediti boju reakciju svake posudice sa komparatorom. Bilo koje žuto obojenje ili fluorescencija jednaka ili veća nego na komparatoru se smatra pozitivnom.
Da li postoji komparator za Colisure?
Ne postoji. Nije potreban.
Da li se mogu kvantifikovati rezultati Colilerta,Colilerta-18 i Colisure-a ?
Da, Colilert testovi se u tom slučaju koriste sa Quanti-Tray® ili Quanti-Tray®/2000.
Da li se mogu kvantifikovati rezultati Colilerta 250 ?
Ne mogu. Colilert 250 je namenjen uzorcima od 250 ml a Quanti-Tray®, Quanti-Tray®/2000 imaju zapreminu od 100 ml.